Weddings by Phùng Đình Huy

Timeless Moments - Nikko Saigon | Quốc Anh & Trúc Hà

Love is not measured in moments of time,
but in timeless moments...

Timeless Moments - Nikko Saigon | Trúc Hà & Quốc Anh

Weddings by Phùng Đình Huy
www.weddingsbyphungdinhhuy.com 
Hotline: 0908-500-003 
Venue: Nikko Hotel Saigon 
Photos: Phương Đình Uy Dũng

#TimelessMoments #QuocAnhAndTrucHa #weddingsbyphungdinhhuy